GSIP Wykłady
 Strona główna
 WYKŁADY
 LABORATORIA

Semestr zimowy 2010/2011


Wykłady prowadzone przez dr inż. arch. Jadwigę Brzuchowską,
odbywają się w parzyste czwartki, w godz. 9:45-11:15 w s.10 bud.E1.

Program wykładu:
 • Pojęcia, definicje, dziedziny zastosowań GIS i SIP. Historia, architektura współczesnych systemów GIS i kierunki rozwoju.
 • Modele danych GIS. Sposoby odnoszenia przestrzennego zjawisk. Elementy warstw wektorowych. Topologia. Operacje na warstwach wektorowych. Relacje przestrzenne. Zagadnienia edycji warstw wektorowych.
 • Wišzanie obiektów przestrzennych z danymi opisowymi. Relacyjne i obiektowe bazy danych. Geobaza.
 • Odwzorowania kartograficzne: pojęcia, podziały, zastosowania.
 • Zastosowanie skanowanych map jako podkładu do wprowadzania graficznej bazy danych. Georeferencja. Dobór materiałów źródłowych. Techniki wektoryzacji rastra.
 • Zdjęcia satelitarne i lotnicze jako źródło danych dla planowania przestrzennego.
 • Warstwy rastrowe GRID: zalety, ograniczenia, możliwości przetwarzania, typy operacji, zastosowania w planowaniu przestrzennym.
 • Modelowanie powierzchni trójwymiarowych w GIS. Struktury danych. Źródła danych dla DTM.
 • Inne, specyficzne struktury danych GIS oraz właściwe dla nich operacje i zastosowania: sieci, 'liniowa referencja', geokodowanie.
 • Reprezentacja graficzna obiektów bazy danych.
 • Problemy projektowania bazy danych GIS. Trendy rozwoju GIS. Standaryzacja GIS. Metadane. Interoperacyjność. Infrastruktura Informacji Przestrzennych - podstawy prawne, rozwój.


Zasady zaliczania:
Wykład kończy się egzaminem. Wymagany zakres tematyczny: materiał przedstawiony na wykładach.


Literatura podstawowa:
 • Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind, GIS. Teoria i praktyka, Warszawa 2006,
 • Elżbieta Bielecka, Systemy Informacji Geograficznej. Teoria i zastosowania, P-JWSTK, Warszawa, 2006,
 • Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r.,
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
 • Podręczniki ESRI (udostępniane jako pdf):
  • Edycja w ArcMap: w tym rozdział Edycja Topologii (s.121-129),
  • Co to jest ArcGIS 9: w tym rozdział Koncepcja danych GIS i geobaza (s. 105-113),
  • ArcGIS 9_Podstawy GIS,
  • ArcGIS 9_3D Analyst.


Literatura uzupełniająca:
 • Jerzy Gaździcki, Leksykon geomatyczny, Warszawa, 2001
 • Wojciech Widacki, Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej, Kraków 1997
 • Mariusz Kistowski, Magdalena Iwańska, Systemy Informacji Geograficznej GIS, Poznań 1997
 • Menno-Jan Kraak, Ferjan Ormeling, Kartografia. Wizualizacja danych przestrzennych, Warszawa 1998
 • Leszek Litwin, Grzegorz Myrda, Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, Gliwice, 2005,
 • Artur Magnuszewski, GIS w geografii fizycznej, Warszawa, 1999,
 • Jacek Urbański, Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej, Warszawa, 1997,
 • ERDAS Field Guide. Przewodnik geoinformatyczny, Geosystems Polska, Warszawa, 1998
 • Roczniki Geomatyki, Polskie Towarzystwo informacji Przestrzennej, Warszawa
 • http://www.geoforum.pl/
 • http://inspire.jrc.ec.europa.eu/Ostania aktualizacja: 11 listopada 2010 r. Netobjects